Kültür, Sanayi Ve Hayvancılıkta Marka İlçe

Bizden Haberler

Çerkeş Belediyesi

Zabıta Amirliği

Zabıta Amirliği

Zabıta Amirliği

Öz Geçmiş


Kuruluşu

Zabıta Amirliği; 1 adet Zabıta Amiri, 2 adet Zabıta Memurundan oluşur.

Görevleri

Zabıta Amirliğinin görevleri aşağıda sayılmıştır.

A – Zabıta İşleri;

1 - Belediye zabıta teşkilatının çalışma usul ve esasları, çalışanların görev ve yetkileri, memurluğa alınması için gerekli nitelikler, alacakları meslek içi eğitim, görevde yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve savunma araçları olarak kullanacakları aletler ile zabıta müdürlüğünde hizmet gereklerine göre oluşturacakları birimleri İçişleri Bakanlığınca çıkarılan veya çıkarılacak olan Yönetmelik hükümlerine göre düzenlemek,

2 - Beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzeni sağlamak, bu amaçla belediye meclisi tarafından alınan ve zabıta tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygulamak,

3 - Zabıta hizmetlerini kesintisiz olarak yürütmek, zabıta personelinin çalışma süresi ve saatlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirlenen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlemek,

4 - Vatandaşlardan ve belediye sınırları içindeki işyerlerinden gelen şikayetleri hızlı bir şekilde değerlendirerek gerekli işlemleri yapmak ve sonuçlandırmak.

5 - 3308 sayılı yasa kapsamına alınan iş kollarının ustalık belgelerinin takibini yapmak,

6 - Genel hizmete açılacak yerlerin ve konutların sağlık koşullarına uyumluluğunu kontrol etmek,

7 - Gıda maddeleri ile iştigal eden halk ve sağlığı açısından önem taşıyan esnafın muayene ve tedavilerini periyodik olarak yaptırmak, ayrıca akciğer, TBC. veya portör muayenesi yaptırıp yaptırmadığını kontrol etmek, hasta olanların tedavi olup, iyileşene kadar çalışmalarına engel olmak,

8 - Hayvansal ürünleri işleyen, üreten ve satan yerleri denetlemek,

9 - Bir plan dahilinde esnaf denetimi yapmak ve sağlık koşullarına uymayanlar hakkında cezai müeyyide uygulamak.

10 - Yüzme havuzlarının yönetmelik ve emirler gereğince her türlü sağlık koşullarına uygunluğunu sağlamak ve denetlemek, ayrıca havuz sularından numuneler alarak analiz yaptırmak; zararlı olanların temizlenmesini ve klorlanmasını sağlamak.

11 - Bölgedeki özel okul, özel dershane, kreş, huzurevi hastane, öğrenci yurdu, yemekhane ve turistik tesislerin sıhhi açıdan uygunluk denetimini yapmak.
12 - Her çeşit hayvansal gıda ve ürünleri ile hayvan yemleri satış yerlerinin açılması için gerekli incelemeleri yapmak, gerekli izni vermek ve bu yerlerin çalışmalarını denetlemek, gerekli incelemeleri yapmak, uygun olmayanlar veya sağlığa zararlı bulunanların ilgilileri hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak.

13 - Belediye hizmet sınırları içerisinde gürültü ile mücadele hizmetleri kapsamında her türlü şikayeti değerlendirmek, bu amaçla gerekli birim ve ekipleri kurmak, bunlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

14 - Belediye sınırları içerisinde kalan bölgede görüntü ve çevre kirliliği oluşturan vatandaşlara gerekli yasal işlemleri yapmak.

15 - Belediye sınırları içinde kalan bölgede çevre denetlemesi yapmak için çevre zabıtası oluşturmak.

16 - 5393 sayılı kanunun 15.maddesinin (m) fıkrası gereği, ilçemizde ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek.

17 -  5393 sayılı kanunun 15.maddesinin (n) fıkrası gereği, reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

18 - 5393 sayılı kanunun 15.maddesinin (o) fıkrası gereği, Gayri Sıhhi işyerlerini eğlence yerlerini, halk sağlığını ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak, hafriyat ve moloz döküm alanlarını sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını inşaat malzemelerini odun kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek, bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gerekli tedbirleri almak.
Kanun ve yönetmeliklerde yer alan hükümler gereği, Belediyemiz sınırları içerisinde cadde, meydan, park ve yaya yollarında faaliyet gösteren dilencileri men etek.

19 - 5229 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması hakkında kanunun ilgili maddeleri gereğince Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetimini yapmak.

20 - Başkanlık Makamı tarafından verilecek, benzeri diğer görevleri yapmak veya yaptırmak. 
  
A-1  Karakolların Görevleri:

Karakolların görevleri aşağıda sayılmıştır.

1-Bölgesi içerisinde, bölgenin özelliğine göre personelin görevlerini yasalara uygun zamanında verimli düzenli ve eksiksiz yapmalarını sağlamak.

2-Personelin çalışmalarını izin ve nöbet durumlarını üst makamın onayını alarak düzenlemek.

3-Denetimleri üst makamın emirleri doğrultusunda belirli bir program içerisinde yaptırmak.

4-Karakol Amiri karakolun iç düzeninden ve kendisine bağlı personelin kılık kıyafeti ile her türlü davranışından, yazı işleri, kayıt ve evrakların takibi ile yerine getirilmesinden sorumludur. Vatandaşın dilek ve şikayetlerini dinleyip kayıt edilerek süratli bir şekilde yasalara uygun olarak yerine getirmek veya ilgili yere bildirmek.

5-Mıntıkasında, belediye suçlarını önleyici tedbirleri almak ve suçun işlenmesi halinde yasal işlem yapmak, yaptırmak ve suçun ortadan kaldırılmasını sağlamak.

6-Karakol mıntıkasında tespit edilen eksikliler ve yapılması gereken işlerle ilgili zabıta amirine öneride bulunmak.

7-Karakol mıntıkası içerisinde bulunan pazaryerlerinin tahsis evraklarını düzenlemek, pazarların tertip ve düzenini sağlamak.

8-Yukarıda sayılan görevlerle birlikte ayrıca çevre denetim ve Etimesgut Belediyesi sınırları içerisinde seyyar ve çevre düzenlenmesinden sorumludur.

9-Çerkeş İlçesi sınırları içerisinde gürültü ile ilgili şikayetleri değerlendirmek, gürültü ile ilgili denetim yapmak.

10-Gürültü kontrol izin belgesi alması gereken iş yerlerinin gürültü ölçümleri yapılarak uygun şartlara haiz olan iş yerlerine belge düzenlemek.

B – İktisat İşleri;

1-Ölçü ve tartı aletlerinin standart olarak belirlenen ölçülere uygunluğu noktasında muayene ve damgalama işlemlerini yapmak ve yaptırılmasını sağlamak,

2- Belediye vergi ve harçlarını ödemeyen esnafları ikaz etmek, belediye yasaklarına uymayan esnaflar hakkında kanuni işlem yaparak encümene sevk edilmesini sağlamak,

3- 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Yönetmelik hükümleri uyarınca; özel ekip oluşturularak satışı yapılan malların etiket standartlarına uygun satılmasını sağlamak, İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetinde belediyeyi temsil etmek,

4- Çeşitli kuruluşlarca talep edilen fiyat tarifeleri ve muhammen bedel araştırma raporları hazırlamak, fiyat ve tarife belirleme kapsamında hazırlanan raporların encümene sevk edilmesini sağlamak,

Çalışma Şekli

Müdürlüğün, görevlerini daha etkin ve verimli yürütebilmesi için Zabıta Amirliği,  Birimlerin görev, yetki ve iş bölümlemeleri Başkan tarafından yapılır.

Personel Listesi

Hizmet Alanı Ad Soyad Dahili
Zabıta Memuru Bayram Sami TÜRKOĞLU 133
Zabıta Memuru Uğur GEVŞEMEZ 133
Zabıta Memuru Aydın İNCESU 133
ZABITA MEMURU YASİN AVCI
ZABITA DESTEK PERSONELİ OKAN DEMİR
ZABITA AMİRİ FATİH TURMUŞ

KAYNAKLAR

  • Haberler
  • Projeler
  • Faliyet Raporları
  • İhale Yayınları
  • Resimler
  • Videolar