Kültür, Sanayi Ve Hayvancılıkta Marka İlçe

Bizden Haberler

Çerkeş Belediyesi

Yazı İşleri Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü

Öz Geçmiş


Kuruluşu

Yazı İşleri Müdürlüğü; ; 1 Adet Müdür ve bir memurdan oluşur.

Görevleri

Müdürlüğün görevleri aşağıda sayılmıştır;

 1. Başkan tarafından gerek Meclis gerekse Encümene gönderilen evrakın kanun, tüzük ve yönetmelikler doğrultusunda işlem görmesini sağlamak,
 2. Meclis ve encümende görüşülerek karara bağlanan evrakın süresi içinde ilgili birimlere iletilmesini temin etmek,
 3. Meclis toplantı gündemlerini Başkanın emirlerine göre hazırlatıp, gündemin zamanında meclis üyelerine dağıtılmasını sağlamak,
 4. Meclis, encümen, ihtisas komisyonları, encümenin oluşturduğu komisyonların ve denetim komisyonunun raportörlük hizmetlerini yürütmek.
 5. Meclis ve encümen üyelerinin hakkı huzur ücretlerini hazırlamak, tahakkuklarını yaparak ödemeye hazır hale getirmek,
 6. Müdürlüğün her türlü özlük işi ve gerekli yazışmaları yapmak, müdürlüğün görevlerini icra edebilmesi için gerekli alet, edevat ve evrakların teminini ve muhafazasını sağlamak,
 7. Belediyeye gelen ve giden evrakların ilgili bilgisayar ve defterlere kaydını yapmak, gerekli yerlere intikal ettirmek,  gereken evrakların arşivlenmesini sağlamak.

Çalışma Şekli

Müdürlük görev ve fonksiyonlarını daha etkin ve verimli yürütmek üzere  görev, yetki ve iş bölümlemeleri Başkan tarafından yapılır.

Personel Listesi

Hizmet Alanı Ad Soyad Dahili
Ekonomist MURAT KİRENDİBİ 131

KAYNAKLAR

 • Haberler
 • Projeler
 • Faliyet Raporları
 • İhale Yayınları
 • Resimler
 • Videolar