Kültür, Sanayi Ve Hayvancılıkta Marka İlçe

Bizden Haberler

Çerkeş Belediyesi

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Öz Geçmiş


Kuruluşu

Mali Hizmetler Müdürlüğü; müdür ve birim/servislerden oluşur.

Görevleri

Müdürlüğün görevleri aşağıda belirtilmiştir;

 1. Belediye Başkanı tarafından yetki verilen Mali Hizmetler Müdürü, 5018 sayılı yasa ve yönetmeliklerce sayılan görevleri yerine getirmekle yetkili ve sorumludur.
 2. İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide çalışmalarını yürütmek, İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
 3. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,
 4. İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,
 5. İdarenin yatırım programlarının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
 6. Yürürlükteki yasa, yönetmelik ve genelgelere göre, hazırlık bütçe taslağını hazırlamak ve Temmuz ayı başına kadar Başkanlığa sunmak, bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri ve yönetim dönemi hesabını hazırlamak,
 7. Belediye giderlerinin hak sahiplerine ödemesini sağlamak,
 8. Mali konularla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
 9. Hükümet programı, makro hedefleri, yıllık yatırım programları ve yıllık icra planları, bakanlar kurulu kararları, ilgili yasalar çerçevesinde verilen görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tespit etmek, bu esaslar içinde belediyenin ana hizmet politikasını ve buna paralel olarak planları hazırlamak veya hazırlanmasında yardımcı olmak,
 10. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak, kanunla öngörülen gelirlerin tarh, tahakkuk tahsil ve takibini yapmak, yaptırmak,
 11. 5018 sayılı kanuna göre iç mali denetim birimini oluşturmak, bununla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, Sayıştay’a bütçe kesin hesabı ile yönetim dönemi hesabını başkan adına vermek. 
 12.  Belediye Encümenince verilen para cezalarının ilgili birimlerce yapılan tahakkukların tahsilini yapmak.    
 13.  5216,5393, 3194, 775, 2946, 2981, 2886, 2942, 3091, 3151, 5656, 5912, 6570, 4650, 7201 sayılı yasalar ve diğer yasalar ile Belediye Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yürütmek. Bu görevleri yürütmek üzere;
  • Hesap İşleri Müdürlüğü Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Sayıştay Kararları çerçevesinde, saymanlara, mali hizmetler birimine veya muhasebe yetkilisine verilen diğer görevleri yapmak
  • Mutemetlere verilen avans ve adlarına açılan kredilerle ilgili gider belgelerini incelemek ve mahsup ettirmek, mahsup dışı kalan avans ve kredilerin mahsubunu yaptırmak, sayman mutemetlerine ait hesapları incelemek ve denetlemek.
  • Müdürlük memurları vasıtası ile, mükelleflerin vergilendirmeye ilişkin beyan ve bildirimlerini yerinde tespit etmek.  Müdürlük içerisinde ve dışında kontrol ve denetim görevlerini yapmak.
  • Yasal süresi içerisinde ödenmeyen Belediye gelirleri ile ilgili olarak, ihbarname ve ödeme emirleri düzenlemek, ihbarname ve ödeme emirlerinin tebliğini yapmak/yaptırmak, haciz aşamasına gelen alacakların haciz varakalarını tanzim etmek/ettirmek ve gerekirse cebri tahsilini yapmak/yaptırmak. 
  • Değerli belgelerin, makbuzların ve teminat mektuplarının muhafazasını, gerekli hallerde teminat mektuplarının nakde çevrilmesi iş ve işlemleri yapmak. 
  • Mükelleflere ilişkin sicil kaydı tutmak, ibraz - tanzim edilen bilgi ve belgeleri ile dosyalayarak arşivlenmesini sağlamak.  
  • Belediyemiz alacaklarının zaman aşımına uğramaması için 213. sayılı V.U.K.’ve 6183 Sayılı Amme A.T.U.H Kanunda öngörülen zaman aşımı sürelerini kesmek için gerekli olan yasal işlemlerin yapılmasını ve yaptırılmasını sağlamak.   
  • Müdürlük Raportörleri vasıtası ile 213 sayılı kanunun 377. maddesine göre, müdürlüğün tarh, tahakkuk ve tahsil ettiği vergiler ve bunların cezaları ile ilgili olarak, vergi mahkemelerinde açılan davalarda belediyeyi savunmak üzere dava konusunu incelemek, savunma raporlarını hazırlamak, davaya kanıt teşkil edebilecek bilgi ve belgeleri ilgili servislerden temin etmek ve yasal süresi içerisinde mahkemeye göndermek. Para cezaları nedeniyle Belediye aleyhine idare ve bölge idare mahkemelerinde açılan davalar ile Danıştay’a intikal eden temyiz davaları ve diğer mahkemelerde açılan davalarla ilgili olarak Hukuk İşleri Müdürlüğünden gelen yazılara cevap hazırlamak, davayla ilgili gerekli bilgi, belge ve kanıtları temin ederek yasal süresi içerisinde ilgili müdürlüğe göndermek. Hukuk İşleri Müdürlüğü ile koordineli çalışmak.  
  • Belediye alacakları ile ilgili 6183 sayılı kanunda yer alan mevzuat hükümlerine göre haciz uygulaması yapmak. 
  • Haciz tutanağında gösterilen menkul ve gayrimenkul malların koruma ve saklama işlemlerini yapmak. Haczedilen malların satış gününü belirleyerek ilan ettirmek,  satışını yapmak,
  • Belediye gider bütçesine konan ödeneklerin Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği Mahalli İdareler yönetmeliği 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Harcama Belgeleri Yönetmeliğindeki esas ve usullere göre ödemeleri yapmak. Belediye bütçesi ile ilgili muhasebe işlemlerini yapmak ve aylık mizanları hazırlatmak, idari ve kesin hesabı çıkartmak.

Çalışma Şekli

Müdürlüğün, görevlerini daha etkin ve verimli yürütebilmesi için, Birimlerin görev, yetki ve iş bölümlemeleri Başkan tarafından yapılır.

Personel Listesi

Hizmet Alanı Ad Soyad Dahili
Mali Hizmetler Müdürü Gülten KARATAŞ 122
Mali Hizmetler Servisi Gökçen AKOĞLU SEVİM 119
Mali Hizmetler Servisi Hatice IŞIK KARACA 119
Emlak Servisi İlknur AŞKAR 128
TAHSİLDAR EMRAH GÖKÇEK 124

Müdürlük Resimleri

KAYNAKLAR

 • Haberler
 • Projeler
 • Faliyet Raporları
 • İhale Yayınları
 • Resimler
 • Videolar