Kültür, Sanayi Ve Hayvancılıkta Marka İlçe

Bizden Haberler

Çerkeş Belediyesi

Fen İşleri Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

Öz Geçmiş


Kuruluşu

Mali Hizmetler Müdürlüğü; müdür ve birim/servislerden oluşur.

Görevleri

Belediye Başkanı tarafından yetki verilen Mali Hizmetler Müdürü, 5018 sayılı yasa ve yönetmeliklerce sayılan görevleri yerine getirmekle yetkili ve sorumludur.
İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide çalışmalarını yürütmek, İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,
İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,
İdarenin yatırım programlarının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak, Yürürlükteki yasa, yönetmelik ve genelgelere göre, hazırlık bütçe taslağını hazırlamak ve Temmuz ayı başına kadar Başkanlığa sunmak, bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri ve yönetim dönemi hesabını hazırlamak, Belediye giderlerinin hak sahiplerine ödemesini sağlamak,
Mali konularla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
Hükümet programı, makro hedefleri, yıllık yatırım programları ve yıllık icra planları, bakanlar kurulu kararları, ilgili yasalar çerçevesinde verilen görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tespit etmek, bu esaslar içinde belediyenin ana hizmet politikasını ve buna paralel olarak planları hazırlamak veya hazırlanmasında yardımcı olmak, Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak, kanunla öngörülen gelirlerin tarh, tahakkuk tahsil ve takibini yapmak, yaptırmak, 5018 sayılı kanuna göre iç mali denetim birimini oluşturmak, bununla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, Sayıştay’a bütçe kesin hesabı ile yönetim dönemi hesabını başkan adına vermek. Belediye Encümenince verilen para cezalarının ilgili birimlerce yapılan tahakkukların tahsilini yapmak.
5216,5393, 3194, 775, 2946, 2981, 2886, 2942, 3091, 3151, 5656, 5912, 6570, 4650, 7201 sayılı yasalar ve diğer yasalar ile Belediye Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yürütmek. Bu görevleri yürütmek üzere; indeki esas ve usullere göre ödemeleri yapmak. Belediye bütçesi ile ilgili muhasebe işlemlerini yapmak ve aylık mizanları hazırlatmak, idari ve kesin hesabı çıkartmak.

Çalışma Şekli

Müdürlüğün, görevlerini daha etkin ve verimli yürütebilmesi için, Birimlerin görev, yetki ve iş bölümlemeleri Başkan tarafından yapılır.

Personel Listesi

Hizmet Alanı Ad Soyad Dahili
Peyzaj Mimarı Serpil ÜRESİN 114
Harita Teknikeri Furkan KARAOĞLANOĞLU 114
Fen ve İmar İşleri Personeli Mine KARAPINAR 114
FEN İŞLERİ MÜDÜR V. MEHMET GÖKTÜRK 117
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜR V. EREN KARSAVURAN 114
İNŞAAT TEKNİKERİ MUSTAFA EKİZCELİ 114

KAYNAKLAR

  • Haberler
  • Projeler
  • Faliyet Raporları
  • İhale Yayınları
  • Resimler
  • Videolar