Kültür, Sanayi Ve Hayvancılıkta Marka İlçe

Bizden Haberler

Çerkeş Belediyesi

Tüm Haberler

DAİRE SATIŞ İLANI

                                                                                       İLAN
 
KARAMUKLU MAHALLESİ 30 ADA 140 NO LU PARSEL DE BULUNAN 2. KAT 9 NUMARALI DAİRE VE YENİ MAHALLE 151 ADA 13 NOLU PARSEL ÜZERİNDE BULUNAN A BLOK 6 NUMARALI DAİRENİN SATIŞI İŞİ İHALESİ
 
 
 
İstekliler ihaleye ilişkin bilgi ve belgeleri aşağıdaki adı ve unvanı yazılı adresten temin edebilirler.
 
     İşin Niteliği: Çankırı ili Çerkeş ilçesi Yenimahalle 151 ada 13 nolu parsel üzerinde bulunan A blok 6 numaralı ve Karamuklu mahallesi 30 ada 140 parsel üzerinde bulunan 9 numaralı daire, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale ile satılacak olan gayrimenkuller
 
S.No      Mahalle   Kat    ada-    B.Böl.    Yüzölçüm      Niteliği     Tahmini  Geçici Tem. 
                                      Parsel    No              m2                              Bedel       Bedel
            1- Yeni mah.  Kat 2     151/13  A/6             139,78 m2   Mesken   2.300.000,00  69.000,00
2- Karamuklu mah.       30/140 daire no:9 135,37 m2   Mesken  2.500.000,00  75.000,00
 
 
İhaleye ilişkin belgeler:
 
   a-İhale usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Açık Usulü.
   b-İhalenin Yapılacağı Yer: Çerkeş Belediyesi Toplantı Salonu.
   c-İhale Tarihi:28/09/2023 Perşembe günü.
   d-İhale Saati: 11:00
   e-İhale Dökümanı: 500 TL karşılığında Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden satın alınabilir.
 
İsteklide aranan şartlar ve belgeler:      
                                   
 1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 2. Adres Beyanı. İrtibat için telefon, fax numarası.
 3. İsteklinin Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğuna dair yetki belgesi.
 4. Geçici teminat makbuzu
 5. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
 6. Belediyemize Su, Emlak ve Kira borcu yoktur belgeleri.
 
Halkımıza ilanen duyurulur.T.C.
ÇANKIRI İLİ
ÇERKEŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 
 
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU 45. MADDESİNE GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE KARAMUKLU MAHALLESİ 30 ADA 140 NOLU PARSELDE BULUNAN 2.KAT 9 NUMARLARI DAİRE VE YENİ MAHALLES 151 ADA 13 NOLU PARSELDE BULUNAN A BLOK 6 NUMARALI DAİRENİN SATIŞI İŞİ İHALESİ
 
ŞARTNAME
 1. İhaleyi yapan idarenin
  1. Adı: Çerkeş Belediye Başkanlığı
  2. Adresi: Hükümet Caddesi Çerkeş / ÇANKIRI
  3. Tel no: (376) 766 10 12
  4. Fax no:(376) 766 28 25
 2. İlgili personelin adı, soyadı, unvanı: Halil KANTAR – Eğitmen İstekliler ihaleye ilişkin bilgi ve belgeleri Belediye Fen İşleri Müdürlüğünden görebilir ve Taşınmaz mal satış şartnamesini 500TL(Beş Yüz Türk Lirası) ücret karşılığında satın alabilirler.
 3. İşin Niteliği: Çankırı ili Çerkeş ilçesi Yenimahalle 151 ada 13 nolu parsel üzerinde bulunan A Blok 6 numaralı daire ve Karamuklu Mahallesi 30 ada 140 nolu parsel üzerinde bulunan 9 numaralı daire, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale ile satılacak olan gayrimenkuller
 
S.No      Mahalle   Kat    ada-    B.Böl.    Yüzölçüm      Niteliği     Tahmini  Geçici Tem. 
                                      Parsel    No              m2                              Bedel       Bedel
1-  Yeni mah. Kat 2     151/13  A/6           139,78m2   Mesken    2.300.000,00  69.000,00
2-  Karamuklu mah.    151/13  7                 135,37m2   Mesken    2.500.000,00  75.000,00
 
 1. İHALENİN USULÜ, YER VE ZAMANI
  1. İhale usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Madde Açık İhale Usulü
  2. İhalenin Yapılacağı Yer: Çerkeş Belediyesi Toplantı Salonu
  3. İhale Tarihi:28/09/2023 Perşembe günü
  4. İhale saati:  :11: 00 İhaleye katılacaklar ihale evraklarını en geç 28 Eylül 2023 Perşembe günü saat: 10:30’dan önce Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
 
 1. Geçici teminat miktarları taşınmazların muhammen bedellerinin %3’ü kadardır. İhale üzerinde kalan isteklilerden ihaledeki teklif fiyatının %6’sı oranında kesin teminat alınacaktır. Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilebilecek değerler;
 
 1. Tedavüldeki Türk parası,
 2. Maliye Bakanlığınca belirtilecek bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları,
 
 
 1. İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE BELGELER:
İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:
 1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 2. Adres Beyanı. İrtibat için telefon, fax numarası.
 3. Geçici teminat makbuzu
 4. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
 5. Belediyemize Su, Emlak ve Kira borcu yoktur belgeleri.
 6. İsteklilerin Şirket veya Tüzel kişi olması halinde, Ticaret Odasına/Sanayi Odasına kayıtlı             ve halen faaliyette olduğunu gösterir belge, Temsile yetkili kişilerin yetki belgesi,Noterden tasdikli imza sirküleri ve vekaletnamesi.
         
 1.  İhale evrakları ihale günü saat 10:00 a kadar ihale komisyonuna teslim edilmesi gerekmektedir. Belirtilen saatten sonra gelen evraklar ihaleye kabul edilmeyecektir.
 
 1. İhalede artırımlar 5000 TL olarak yapılacaktır.
 
 1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 47. Maddesinde belirtildiği üzere; İhale Komisyonu huzurunda teklifler yapıldığı sırada, yapılan artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.
 
 1. İhale Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle, İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez
 
 1. İhale Komisyonları tarafından alınan ihale kararları ita amirince karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır. İta amirince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç beş(5) iş günü içerisinde müşteriye veya yasal temsilcisine(vekiline) imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir.
Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın müşteriye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır. Teklifleri uygun olarak değerlendirilmeyen isteklilerin geçici teminatı, müracaatları halinde istekliler veya yasal temsilcilerine imza karşılığı iade edilir.
İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
 
 1. İDARENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
 
Satışı yapılan taşınmazın tapu tescili, ihale bedelinin tamamı ödendikten sonra yapılacaktır. Taşınmazlarla ilgili olarak yapılacak her türlü imar tadilatları konusunda idareden hiçbir biçimde talepte bulunulamaz .İdarede müşterinin yükümlülüğünü yerine getirmesinden itibaren otuz(30) günlük süre içinde gerekli izinleri almak, taşınmaz üzerindeki takyidatları kaldırmak, ferağ işlemlerini tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve niteliğe göre satılan taşınmazı alıcıya teslim etmekle yükümlüdür.
 
 1.  ALICININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI
Alıcı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. Veya 76. Maddelerine göre onaylanan ihale kararının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde alıcı ile belediye arasında sözleşme imzalanacak ve kesin teminat yatırılacaktır. İhale bedelinin tamamı 2 eşit taksit olarak ödenecektir. İlk taksit sözleşme imzalandıktan 15 gün sonra yatırılacaktır. İkinci taksit 30 gün sonra yatırılacaktır. Kesin teminat daire bedelinin tamamı ödendikten ve Tapu tescili sağlandıktan sonra iade edilecektir. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın, ihale bozulur ve geçici teminat irat edilir.
 
 
 1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihaleye katılmaktan yasaklı olanlar giremez.
 
 1. HARÇ VE GİDERLER
İhale ve satışa ilişkin (tapu tescil işlemleri) her türlü vergi, resim, kdv, harçlar, İpotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.
 1. HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
Şartname ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale Yasası hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
 
 1. İTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ
İhale konusu taşınmaz satışı ile ilgili olarak doğabilecek ihtilafların çözümünde Çerkeş Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 
 1. Taşınmazın İmar durumunu incelediğimi, taşınmazla ilgili olarak yapılacak her türlü imar tadilatları konusunda idareden hiçbir talepte bulunmayacağımı ve ileride bedelsiz terkleri yapacağımı kabul ve taahhüt ederim.
 2. Bu şartname ve eklerinde yazılı hususları tamamen okuyup anladığımı, şartname ve eklerinde belirtilen kurallara aynen uyacağımı taahhüt ederim. Her çeşit tebligat, aşağıdaki adresime yapılabilir.
 
 
                                                                                                         Hasan Sopacı
                                                                                                         Belediye Başkanı
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taahhüt Eden veya Vekili
 
İmzası:…………………………………………….
 
Adı-Soyadı:………………………………………..
 
Görevi:………………………………………………
 
Yasal Adresi:……………………………………….
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tarih:…../…../2023
(İşbu şartname 3(üç) sayfa ve 19(ondokuz) maddeden ibarettir.)
                                                                                                              
 
 
 
                                                                                                                                                

KAYNAKLAR

 • Haberler
 • Projeler
 • Faliyet Raporları
 • İhale Yayınları
 • Resimler
 • Videolar